You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DODACIE PODMIENKY
I. Všeobecné ustanovenie a definície základných pojmov

Nákup tovaru prostredníctvom webovej stránky www.lavizitkaren.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, tj. MaxCreative s.r.o, IČO: 46 756 850 miesto podnikania Bučinová 16, Bratislava 82107, IČO: 11665114, (ďalej len "prevádzkovateľ"), uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len "obchod"). Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami -podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka. Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu, pričom elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Tovarom sa rozumejú všetky produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom internetového obchodu. 

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí do objednávkového formulára. Každá objednávka musí obsahovať: meno a priezvisko kupujúceho, e-mailovú adresu, druhy nakupovaných tovarov. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a dodania tovaru až ku kupujúcemu s vami dohodneme e-mailom. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. V prípade použitia online editor, dochádza k platbe na webovej stránke prevádzkovateľa elektronickým prevodom. Po prevode je na email zakázníka odoslaná e-faktúra. Original faktúry je súčasťou zásielky s produktami. V prípade použita služieb grafika, teda cez oslovenie emailom sú Vvšetky prijaté elektronické objednávky považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. Po prijatí emailu zostaví prevádzkovateľ kupujúcemu návrh podľa zadaných informácií. Kupujúci je povinný tento návrh do 72 hodín potvrdiť, inak bude elektronická objednávka prevádzkovateľom zrušená. Potvrdením návrhu sa kupujúci zaväzuje k prevziatiu a zakúpeniu objednaného a potvrdeného tovaru. Pred konečným potvrdením návrhu je povolené zaslanie 1 e-mailu so zmenami, ktoré si kupujúci želá zapracovať do návrhu svadobného oznámenia spracovaného predávajúcim. Každá ďalšia zmena nad rámec tohto e-mailu je spoplatnená ako grafický úkon podľa aktuálneho cenníka predávajúceho, ktorý je zverejnený na internetovej stránke predávajúceho. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho dôjde e-mailovým potvrdením elektronickej objednávky, čím vzniká záväzkovoprávny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, že kupujúci nezaplatí a neprevezme predmet kúpy, predávajúci je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 50% ceny predmetu kúpy. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to nepotvrdením návrhu, ktorý bol e-mailom zaslaný prevádzkovateľom na adresu objednávateľa do 72 hodín od odoslania návrhu. Kupujúci môže stornovať objednávku takisto telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmych pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy po dodaní svadobných oznámení kupujúcemu je spoplatnené sankciou a to 40% zo sumy za svadobné oznámenia. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať bezpečne zabalený, nepoškodený tovar na adresu predávajúceho ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie na dobierku!). V prípade, že bude vrátený tovar doručený inak, ako je uvedené v tomto bode, predávajúci si vyhradzuje právo zásielku neprevziať. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov a tovaru, ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote alebo v cene určenej týmito obchodnými podmienkami a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky. 

III. Dodacie podmienky

Dodacím miestom sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v e-maili, ktorý kupujúci zašle prevádzkovateľovi na jeho výzvu po potvrdení objednávky, alebo ktoré uviedol v procese realizácie nákupu v eshope. Tovar bude dodaný prostredníctvom služieb Slovenskej pošty alebo kuriérom, podľa konkrétnej požiadavky kupujúceho. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho dodaním kupujúcemu. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Predávajúci expeduje tovar kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe (cca. 3-4 pracovné dni, najviac však do 1 týždňa) po prijatí návrhu. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v škatuli, prípadne v bublinkovej fólii. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dopravu sa účtuje podľa platného cenníka predávajúceho. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že tovar je stále dostupný. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň potvrdenia objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, ako aj opätovného doručenia tovaru. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom. Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. 

IV. Kúpna cena, platby

Ceny uvedené na stránkach obchodu platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Platenie kúpnej ceny sa uskutočňuje dobierkou, vkladom na účet, internet bankingom alebo hotovosťou. V prípade úhrady formou vkladu na účet alebo cez internet banking, je kupujúci povinný uhradiť dohodnutú sumu v čo najkratšom čase po potvrdení objednávky. Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo v čase, ktorý je definovaný v podmienkach akcie. 

V. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Kupujúci má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 7 dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním. Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou na vlastné náklady. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne.. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár a vyčkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane faktúry predávajúcemu. Po úspešnom vyplnení a odoslaní reklamačného formulára dostane kupujúci od predávajúceho automatické potvrdenie prijatia reklamácie na e-mail. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote, a to písomne (e-mailom alebo poštou). Kópiu reklamačného protokolu odošle predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom, resp. mu ju odovzdá osobne pri prevzatí reklamovaného tovaru. V prípade, že predávajúci rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, nosením výrobku za nevhodných podmienok, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom. 

VI. Ochrana súkromia

Predávajúci sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre svoje potreby súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu). Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a s cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únie a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. 

VII. Záverečné a prechodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. Kupujúci vyhlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Obchodnými podmienkami", sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete, ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od zmluvy. MaxCreative s.r.o. 

Platné od 30.7.2014